Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Võ thuật cổ truyền
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Võ thuật cổ truyền
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 161 nội dung thi đấu
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 1 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 2 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 3 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 4 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 5 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 6 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 7 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 8 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 9 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 10 23/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 11 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 12 23/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 13 23/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 14 23/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 15 23/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 16 23/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 17 23/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 18 23/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 19 23/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 20 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 21 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 22 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 23 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 24 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 25 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 26 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 27 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 28 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 29 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 30 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 31 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 32 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 33 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Trận 34 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Trận 35 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 48kg đến 52kg Trận 36 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
24/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nữ từ 48kg đến 52kg Trận 37 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Trận 38 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Trận 39 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 40 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 41 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 42 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 56kg đến 60kg Trận 43 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 60kg đến 65kg Trận 44 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 45 24/11/2018 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 46 24/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 47 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 48 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 49 24/11/2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Nam từ 80kg đến 85kg Trận 50 24/11/2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Nam từ 80kg đến 85kg Trận 51 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 80kg đến 85kg Trận 52 24/11/2018 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Trận 53 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 65kg đến 70kg Trận 54 24/11/2018 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 65kg đến 70kg Trận 55 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 65kg đến 70kg Trận 56 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 57 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 58 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 59 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 60kg đến 65kg Trận 60 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 60kg đến 65kg Trận 61 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 63 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 64 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 65 24/11/2018 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 66 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Trận 67 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Trận 68 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 69 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 70 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 60kg đến 65kg Trận 62 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 71 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 72 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 73 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 74 26/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 75 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 76 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 77 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 78 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 75kg đến 80kg Trận 79 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 75kg đến 80kg Trận 80 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 75kg đến 80kg Trận 81 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 75kg đến 80kg Trận 82 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 56kg đến 60kg Trận 83 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 56kg đến 60kg Trận 84 26/11/2018 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 56kg đến 60kg Trận 85 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 86 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 87 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 88 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 89 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 90 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 91 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 48kg đến 52kg Trận 92 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 48kg đến 52kg Trận 93 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 48kg đến 52kg Trận 94 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 48kg đến 52kg Trận 95 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Trận 96 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Trận 97 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Trận 98 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Trận 99 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Trận 100 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 101 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 102 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 103 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 104 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 60kg đến 65kg Trận 105 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 56kg đến 60kg Trận 106 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 107 - BK1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 46kg đến 50kg Trận 108 - BK2 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 109 - BK1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Trận 110 - BK2 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 111 - BK1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Trận 112 - BK2 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Trận 113 - BK 1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Trận 114- BK1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 115 - BK1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Trận 116 - BK2 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 65kg đến 70kg Trận 117 - BK1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 65kg đến 70kg Trận 118 - BK2 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 75kg đến 80kg Trận 119 - BK1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 75kg đến 80kg Trận 120 - BK2 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 80kg đến 85kg Trận 121 - BK1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 80kg đến 85kg Trận 122 - BK2 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 123 - Bán kết 1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Trận 124 - Bán kết 2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 125 - Bán kết 1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Trận 126 - Bán kết 2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 48kg đến 52kg Trận 127 - BK1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 48kg đến 52kg Trận 128 - BK2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 60kg đến 65kg Trận 129 - BK 1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 60kg đến 65kg Trận 130 - BK 2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 52kg đến 56kg Trận 131 - BK1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 52kg đến 56kg Trận 132 - BK 2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 133 - BK1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 34 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Trận 134 - BK2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 56kg đến 60kg Trận 135 -BK1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 56kg đến 60kg Trận 136 -BK 2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Trận 137 - BK 1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Trận 138 -BK 2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Lão mai quyền + Bình khí dài/ngắn Chung kết 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Phong hoa đao + bài tự chọn bình khí dài/quyền tay không Chung kết 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Ngọc trản quyền + 01 bài tự chọn binh khí dài/ngắn Chung kết 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Thanh long độc kiếm + 01 bài tự chọn binh khí dài hoặc quyền tay không Chung kết 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Siêu xung thiên + Bài tự chọn binh khí ngắn hoặc quyền tay không Chung kết 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Bát quái côn + 01 bài tự chọn binh khí ngắn hoặc quyền tay không Chung kết 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam từ 46kg đến 50kg Chung kết Trận 139 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 50kg đến 55kg Chung kết Trận 140 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 44kg đến 48kg Chung kết Trận 141 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 48kg đến 52kg CHung kết Trận 142 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 55kg đến 60kg Chung kết Trận 143 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 60kg đến 65kg Chung kết Trận 144 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Chung kết trận 145 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 65kg đến 70kg Chung kết trận 146 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 56kg đến 60kg Chung kết trận 147 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 70kg đến 75kg Chung kết Trận 148 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 60kg đến 65kg Chung kết trận 149 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 75kg đến 80kg Chung kết trận 150 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 65kg đến 70kg Chung kết trận 151 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 80kg đến 85kg Chung kết trận 152 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nữ từ 70kg đến 75kg Chung kết trận 153 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports
Nam từ 85kg đến 90kg Chung kết trận 154 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Đan Phượng Start List Results Reports