Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Đá cầu
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Đá cầu
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 126 nội dung thi đấu
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đội Tuyển Nam Trận 1 - V1 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nam Trận 2 - V1 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 3 - V1 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 4 - V1 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 5 - V1 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nam Trận 6 - V2 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nam Trận 7 - V2 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 8 - V2 26/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 9 - V2 26/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 10 - V2 26/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 13 - V3 26/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 14 - V3 26/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 15 - V3 26/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nam Trận 11 - V3 26/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nam Trận 12 - V3 26/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 16 - V1 26/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nam Trận 17 - V1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 18 - V1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 19 - V4 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 20 - V4 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 21 - V4 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 22 - V1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 23 - V1 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 24 - V5 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 25 - V5 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 26 - V5 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 27 - V2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 28 - V2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 29 - V2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 30 - Bán kết 1 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 31 - Bán kết 2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nữ Trận 32 - V1 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 33 - V1 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 34 - V1 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 35 - V2 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 36 - V2 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 37 - V2 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 38 - V3 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 39 - V3 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 40 - V3 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 41 - V1 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 42 - V4 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 43 - V4 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 44 - V4 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nữ Trận 45 - V5 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 46 - V5 29/11/2018 09:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 47 - V5 29/11/2018 09:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 48 - V1 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 49 - V2 29/11/2018 09:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 50 - V6 29/11/2018 09:45 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 51 - V6 29/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 52 - V6 29/11/2018 10:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 53 - V7 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 54 - V7 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 55 - V7 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 56 - V2 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 57 - Bán kết 1 29/11/2018 15:45 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 58 - Bán kết 2 29/11/2018 15:50 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nữ Trận 59 - V1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 60 - V1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 62 - V3 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 63 - V3 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 64 - V3 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 65 - V2 30/11/2018 08:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 66 - V2 30/11/2018 08:28 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 67 - V2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 68 - V2 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 69 - V2 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 70 - V3 30/11/2018 14:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 71 - V3 30/11/2018 14:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 72 - V3 30/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 73 - V3 30/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 61 - V1 30/11/2018 08:09 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nam nữ phối hợp Trận 74 - V4 01/12/2018 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 75 - V4 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 76 - V4 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 77 - V5 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam nữ phối hợp Trận 78 - V5 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 79 - V4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nữ Trận 80 - V3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 81 - V3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 82 - V3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 83 - V4 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 85 - V4 02/12/2018 15:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 86 - V4 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 87 - V4 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 88 - V4 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 84 - V4 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nữ Trận 89 - V5 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 90 - V5 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 91 - V5 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 92 - V5 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 93 - V5 03/12/2018 09:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 94 - V5 03/12/2018 09:19 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 95 - V6 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 96 - V6 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 97 - V6 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 98 - V7 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 99 - V7 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 100 - V7 03/12/2018 14:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 101 - Bán kết 1 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 102 - Bán kết 2 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đội Tuyển Nữ Trận 103 - Chung kết 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Trận 104 - V5 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 105 - Chung kết 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nam Trận 106 - Chung kết 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đơn nam Trận 107 - V5 04/12/2018 08:15 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 108 - Bán kết 1 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 109 - Bán kết 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nữ Trận 110 - V1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nữ Trận 111 - V1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nam Trận 112 - V1 04/12/2018 02:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 113 - Chung kết 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nữ Trận 114 - V2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nữ Trận 115 - V2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nam Trận 116 - V1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nữ Trận 117 - V3 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nữ Trận 118 - V3 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nam Trận 119 - V2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nam Trận 120 - V2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nữ Trận 121 - V4 06/12/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nữ Trận 122 - V4 06/12/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nam Trận 123 - V3 06/12/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nữ Trận 124 - V5 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nữ Trận 125 - V5 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
Đồng đội nam Trận 126 - V3 06/12/2018 14:02 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports