Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Pencak Silat
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Pencak Silat
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 216 nội dung thi đấu
21/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nam 45kg Trận 3 21/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 2 21/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 10 21/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 5 21/11/2018 08:29 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 1 21/11/2018 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 9 21/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 11 21/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 12 21/11/2018 11:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 13 21/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 14 21/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 15 21/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 55kg Trận 91 21/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 55kg Trận 92 21/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 55kg Trận 93 21/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 17 21/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 19 21/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 21 21/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 7 21/11/2018 09:10 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 4 21/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 6 21/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 8 21/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 16 21/11/2018 11:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 18 21/11/2018 11:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 20 21/11/2018 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 22 21/11/2018 11:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 23 21/11/2018 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 25 21/11/2018 15:59 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 65kg Trận 27 21/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 29 21/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 31 21/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 33 21/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 35 21/11/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 37 21/11/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 39 21/11/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 24 21/11/2018 15:19 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 26 21/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 28 21/11/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 30 21/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 32 21/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 34 21/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 36 21/11/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 38 21/11/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
22/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nữ 45kg Trận 78 22/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 75 22/11/2018 07:29 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 77 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 76 22/11/2018 07:40 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 45kg Trận 71 22/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 45kg Trận 72 22/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 45kg Trận 73 22/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 75kg Trận 40 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 41 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 42 22/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 43 22/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 44 22/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 45 22/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 46 22/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 47 22/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 50 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 52 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 54 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 56 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 58 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 60 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 48 22/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 49 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 51 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 53 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 55 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 57 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 59 22/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 61 22/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 62 22/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 63 22/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 64 22/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 65 22/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 66 22/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 67 22/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 95kg Trận 68 22/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 69 22/11/2018 15:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 70 22/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 45kg Trận 74 22/11/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nam 55kg Trận 90 23/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 55kg Trận 94 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 95 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 83 23/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 85 23/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 87 23/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 82 23/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 84 23/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 86 23/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 98 23/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 99 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 101 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 103 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 105 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 65kg Trận 107 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 65kg Trận 109 23/11/2018 02:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 111 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 113 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 70kg Trận 115 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 70kg Trận 117 23/11/2018 02:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 100 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 102 23/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 104 23/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 106 23/11/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đối kháng nữ 65kg Trận 108 23/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 65kg Trận 110 23/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 112 23/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 114 23/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 70kg Trận 116 23/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
24/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nữ 45kg Trận 153 - Bán kết 24/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 152 - Bán kết 24/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 45kg Trận 151 - Bán kết 24/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 45kg Trận 150 - Bán kết 24/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 78 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 79 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 80 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 81 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 155 - Bán kết 24/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 154 - Bán kết 24/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 88 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 89 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 159 - Bán kết 24/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 158 - Bán kết 24/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 96 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 97 24/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 118 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 120 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 75kg Trận 122 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 75kg Trận 124 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 126 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 127 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 128 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 129 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ trên 75kg Trận 130 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ trên 75kg Trận 131 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ trên 75kg Trận 132 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ trên 75kg Trận 133 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 134 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 135 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 136 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 137 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 138 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 139 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 140 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 141 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 95kg Trận 142 24/11/2018 02:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 95kg Trận 143 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 95kg Trận 144 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 95kg Trận 145 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 146 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 147 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 148 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 149 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 119 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 121 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 75kg Trận 123 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 75kg Trận 125 24/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Senni - Tunggal: Đơn nữ Chung kết 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Senni - Tunggal: Đơn nam Chung kết 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Senni - Ganda: Đôi nữ Chung kết 26/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Senni - Ganda - Đôi nam Chung kết 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Senni - Regu - Ba nam Chung kết 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Senni - Regu: Ba nữ Chung kết 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 174 - Bán kết 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 184 - Bán kết 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nữ 55kg Trận 161 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 55kg Trận 160 - Bán kết 27/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 156 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 157 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 162 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 163 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 164 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 165 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 166 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 167 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 65kg Trận 168 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 65kg Trận 169 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 170 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 171 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 70kg Trận 172 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 70kg Trận 173 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 175 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 75kg Trận 176 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 75kg Trận 177 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 178 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 179 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ trên 75kg Trận 180 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ trên 75kg Trận 181 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 182 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 183 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 185 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 95kg Trận 186 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 95kg Trận 187 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 188 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 189 - Bán kết 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nữ 55kg Trận 195 - Chung kết 28/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 45kg Trận 191 - Chung kết 28/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 50kg Trận 192 - Chung kết 28/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 45kg Trận 190 - Chung kết 28/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 55kg Trận 194 - Chung kết 28/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 60kg Trận 196 - Chung kết 28/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam trên 95kg Trận 209 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 50kg Trận 193 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 60kg Trận 197 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 65kg Trận 198 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 65kg Trận 199 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 70kg Trận 200 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 70kg Trận 201 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 75kg Trận 202 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ 75kg Trận 203 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 80kg Trận 204 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nữ trên 75kg Trận 205 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 85kg Trận 206 - Chung kết 28/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 90kg Trận 207 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đối kháng nam 95kg Trận 208 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports