Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Cầu mây
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Cầu mây
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 102 nội dung thi đấu
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội 4 Nam Trận 1 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 Nam Trận 2 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 3 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 5 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 6 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 7 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 Nam Trận 8 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 Nam Trận 9 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 nữ Trận 10 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nam Trận 11 01/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nam Trận 12 01/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nam Trận 13 01/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội 4 Nam Trận 14 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 Nam Trận 15 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 16 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 17 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 18 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 19 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nam Trận 20 - Bán kết 1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nam Trận 21 - Bán kết 2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 nữ Trận 22 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 nữ Trận 23 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 nữ Trận 24 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 nữ Trận 25 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội 4 Nam Trận 26 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 Nam Trận 27 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 28 - Bán kết 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 29 - Bán kết 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 Nam Trận 30 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 Nam Trận 31 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nữ Trận 32 - Chung kết 03/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 nữ Trận 33 - Bán kết 1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 nữ Trận 34 - Bán kết 2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội tuyển 4 nam Trận 35 - Chung kết 03/12/2018 03:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 4 nữ Trận 36 - Chung kết 03/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội 3 Nam Trận 37 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nam Trận 38 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 39 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 40 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 41 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 42 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 43 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nam Trận 44 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nam Trận 45 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nữ Trận 46 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nữ Trận 47 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội 3 Nam Trận 48 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nam Trận 49 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 50 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 51 05/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 52 05/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 53 05/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nam Trận 54 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nam Trận 55 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nam Trận 56 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nữ Trận 57 - Bán kết 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nữ Trận 58 - Bán kết 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội 3 Nam Trận 59 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nam Trận 60 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 61 - Bán kết 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 62 - Bán kết 2 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nam Trận 63 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nam Trận 64 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nữ Trận 65 - Chung kết 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nam Trận 66 - Bán kết 1 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nam Trận 67 - Bán kết 2 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội 3 Nữ Trận 68 - Chung kết 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đội Tuyển 3 Nam Trận 69 - Chung kết 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
07/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội đôi nam Trận 70 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam Trận 71 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 72 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 73 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 74 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 75 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 76 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nam Trận 77 07/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nam Trận 78 07/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nam Trận 79 07/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 80 07/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 81 07/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 82 07/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội đôi nam Trận 83 - Bán kết 1 08/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam Trận 84 - Bán kết 2 08/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 85 08/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 86 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 87 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 88 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 89 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 90 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 91 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 92 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
09/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nữ Trận 93 - Bán kết 1 09/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 94 - Bán kết 2 09/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam Trận 95 - Chung kết 09/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 96 - Chung kết 09/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 97 - Bán kết 1 09/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 98 - Bán kết 2 09/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nam Trận 99 - Bán kết 1 09/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nam Trận 100 - Bán kết 2 09/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ Trận 101 - Chung kết 09/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đôi nam Trận 102 - Chung kết 09/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports