Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Bơi
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bơi
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 75 nội dung thi đấu
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam - Ếch 50 m 101 - Nam - Ếch - 50m (Vòng loại) 01/12/2018 09:59 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ếch 50 m 102 - Nữ - Ếch - 50m (Vòng loại) 01/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 100 m 103 - Nam - Tự do - 100m (Vòng loại) 01/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 100 m 104 - Nữ - Tự do - 100m (Vòng loại) 01/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Hỗn hợp 200m 106 - Nữ - Hỗn hợp - 200m (Vòng loại) 01/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ếch 50 m 101 - Nam - Ếch - 50m (Chung kết) 01/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ếch 50 m 102 - Nữ - Ếch - 50m (Chung kết) 01/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 100 m 103 - Nam - Tự do - 100m (Chung kết) 01/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 100 m 104 - Nữ - Tự do - 100m (Chung kết) 01/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Hỗn hợp 200m 106 - Nữ - Hỗn hợp - 200m (Chung kết) 01/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam Nữ - Tự do phối hợp 800m 107 - Nam Nữ - Tụ do - Phối hợp - 800m (Vòng loại) 01/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam Nữ - Tự do phối hợp 800m 107 - Nam Nữ - Tụ do - Phối hợp - 800m (Chung kết) 01/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Hỗn hợp 400m 105 - Nam - Hỗn hợp - 400m (Vòng loại) 01/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Hỗn hợp 400m 105 - Nam - Hỗn hợp - 400m (Chung kết) 01/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam - Tự do 50 m 208 - Nam - Tự do - 50m (Vòng loại) 02/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 50 m 208 - Nam - Tự do - 50m (Chung kết) 02/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 50 m 209 - Nữ - Tự do - 50m (Vòng loại) 02/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 50 m 209 - Nữ - Tự do - 50m (Chung kết) 02/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ếch 100 m 210 - Nam - Ếch - 100m (Vòng loại) 02/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ếch 100 m 210 - Nam - Ếch - 100m (Chung kết) 02/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ếch 100 m 211 - Nữ - Ếch - 100m (Vòng loại) 02/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ếch 100 m 211 - Nữ - Ếch - 100m (Chung kết) 02/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 1500 m 212 - Nam - Tự do - 1500m (Chung kết) 02/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 400 m 213 - Nữ - Tự do - 400m (Vòng loại) 02/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 400 m 213 - Nữ - Tự do - 400m (Chung kết) 02/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam Nữ - Tự do phối hợp 400m 214 - Nam Nữ - Tụ do - Phối hợp - 400m (Chung kết) 02/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam - Bướm 100 m 315 - Nam - Bướm - 100m (Vòng loại) 03/12/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Bướm 100 m 315 - Nam - Bướm - 100m (Chung kết) 03/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ngửa 100 m 318 - Nữ - Ngửa - 100m (Vòng loại) 03/12/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Bướm 100 m 316 - Nữ - Bướm - 100m (Chung kết) 03/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ngửa 100 m 317- Nam - Ngửa - 100m (Vòng loại) 03/12/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ngửa 100 m 317- Nam - Ngửa - 100m (Chung kết) 03/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ngửa 100 m 318 - Nữ - Ngửa - 100m (Chung kết) 03/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 400 m 319 - Nam - Tự do - 400m (Vòng loại) 03/12/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 400 m 319 - Nam - Tự do - 400m (Chung kết) 03/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 1500 m 320 - Nữ - Tự do - 1500m (Chung kết) 03/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 1500 m 320 - Nữ - Tự do - 1500m (Vòng loại) 03/12/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam Nữ - Tiếp sức 4 x 100 m hỗn hợp 321 - Nam Nữ - Tiếp sức - Phối hợp - 400m (Chung kết) 03/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Bướm 100 m 316 - Nữ - Bướm - 100m (Vòng loại) 03/12/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam - Ngửa 50 m 422 - Nam - Ngửa - 50m (Vòng loại) 04/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ngửa 50 m 422 - Nam - Ngửa - 50m (Chung kết) 04/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Bướm 200 m 423 - Nữ - Bướm - 200m (Vòng loại) 04/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Bướm 200 m 423 - Nữ - Bướm - 200m (Chung kết) 04/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Bướm 200 m 424 - Nam - Bướm - 200m (Chung kết) 04/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Bướm 200 m 424 - Nam - Bướm - 200m (Vòng loại) 04/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 800 m 425 - Nữ - Tự do - 800m (Vòng loại) 04/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 800 m 425 - Nữ - Tự do - 800m (Chung kết) 04/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 800 m 426 - Nam - Tự do - 800m (Chung kết) 04/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp 427 - Nữ - Tiếp sức hỗn hợp - 400m (Chung kết) 04/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp 428 - Nam - Tiếp sức hỗn hợp - 400m (Chung kết) 04/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nữ - Ngửa 50 m 529 - Vòng loại 05/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ngửa 50 m 529 - Chung kết 05/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 200 m 530 - Vòng loại 05/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tự do 200 m 530 - Chung kết 05/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 200 m 531 - Vòng loại 05/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tự do 200 m 531 - Chung kết 05/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Hỗn hợp 200m 532 - Vòng loại 05/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Hỗn hợp 200m 532 - Chung kết 05/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Hỗn hợp 400m 533 - Vòng loại 05/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Hỗn hợp 400m 533 - Chung kết 05/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tiếp sức 4 x 100 m tự do 534 - Chung kết 05/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tiếp sức 4 x 100 m tự do 535 - Chung kết 05/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nữ - Bướm 50 m 636 - Vòng loại 06/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Bướm 50 m 636 - Chung kết 06/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Bướm 50 m 637 - Vòng loại 06/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Bướm 50 m 637 - Chung kết 06/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ngửa 200 m 638 - Vòng loại 06/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ngửa 200 m 638 - Chung kết 06/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ngửa 200 m 639 - Vòng loại 06/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ngửa 200 m 639 - Chung kết 06/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ếch 200 m 640 - Vòng loại 06/12/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Ếch 200 m 640 - Chung kết 06/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Ếch 200 m 641 - Chung kết 06/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nam - Tiếp sức 4 x 200 m tự do 642 - Chung kết 06/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nữ - Tiếp sức 4 x 200 m tự do 643 - Chung kết 06/12/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports